-->

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tùy thuộc vào mức độ vi phạm khác nhau mà Công ty có thể bị xử phạt vi phạm hành chính khi chậm trả lương cho người lao động

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải trả lương đúng hạn cho người lao động, trong trường hợp đặc biệt có thể trả chậm nhưng không được chậm quá 01 tháng

Hành vi chậm trả lương sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật, mức xử phạt được quy định tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP sửa đổi bỏ sung bởi Nghị định 88/2015/NĐ-CP.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Nguyên tắc trả lương:Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc công ty chậm trả lương.