-->

Trong quá trình thi công, công trình xây dựng ảnh hưởng đến chất lượng công trình lân cận, thì bên thi công phải ngừng việc thi công và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với sự cố do công trình gây ra.

Tổ chức, cá nhân có hành vi tổ chức thi công xây dựng vi phạm quy định về xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận; có nguy cơ làm sụp đổ hoặc gây sụp đổ công trình lân cận thì bị xử phạt VPHC, đồng thời bị ngừng thi công xây dựng để bồi thường thiệt hại