Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quyền,nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm.

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp sau khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng 60% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Người lao động là đối tượng bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm y tế.

Ngoài các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự, hợp đồng bảo hiểm còn chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 1. Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm...

Theo luật BHXH năm 2014, người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng sẽ được tham gia BHXH bắt buộc kể từ ngày 01/01/2018.

Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc,trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Lao động; không hoàn thành thủ tục xác nhận...

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Lao động nữ mang thai;b) Lao động nữ sinh con...