-->

Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải tiến hành làm thủ tục theo quy định của Điều 17 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.