Trước đây, khoảng năm 1976 gia đình mình có mua mảnh đất viết tay khoảng 1000m2 đất ruộng.