Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện

Biểu Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện này có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.

TÒA ÁN NHÂN DÂN.....(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ...../...../QĐGQ……….(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…....., ngày..... tháng ..... năm ….....

QUYẾT ĐỊNH
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ(3)
VỀ VIỆC TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN

Căn cứ vào ….……………………….(4) của Bộ luật tố tụng dân sự;
Sau khi nghiên cứu …………………………………………………..(5);
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc trả lại đơn khởi kiện, ý kiến của………………………………………………………..(6) tại phiên họp.
Xét thấy:(7) ………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:(8)
…………………………………………………………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………………………………………


Nơi nhận: THẨM PHÁN
(Ký tên và đóng dấu Tòa án)
- Người khiếu nại;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu tại Tòa án.

Họ và tên


Hướng dẫn sử dụng mẫu số 26:
(1) Ghi tên Toà án ra quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện; nếu Toà án ra quyết định là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định. Phần cuối tùy từng trường hợp giải quyết khiếu nại, kiến nghị mà ghi KN hay KNKN (ví dụ: Số: 02/2016/QĐ-GQKN; Số : 04/2016/QĐ-GQKNKN).
(3) Tùy từng trường hợp giải quyết khiếu naị, kiến nghị mà ghi cụ thể “QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ VIỆC TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN”; “QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN”; “QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN”.
(4) Tùy từng trường hợp mà ghi cụ thể các điểm, khoản, điều áp dụng để ra quyết định;
(5) Tùy từng trường hợp mà ghi cụ thể: Nếu giải quyết khiếu nại thì ghi “đơn khiếu nại của” và đơn đó của cá nhân thì ghi họ và tên; nếu người khiếu nại là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó; nếu giải quyết kiến nghị của Viện kiểm sát thì ghi “văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân……….”
(6) Tùy từng trường hợp mà ghi Viện kiểm sát, người khiếu nại;
(7) Tùy từng trường hợp mà căn cứ vào các điều 192, 193 và 194 của Bộ luật tố tụng dân sự để ghi nội dung cụ thể;
(8) Tùy từng trường hợp mà ghi nội dung cụ thể theo quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều 194 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Khuyến nghị:

  1. Để có thông tin chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung những biểu mẫu mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị tham khảo, biểu mẫu này có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.