-->

Mẫu thông báo trả lại đơn khởi kiện

Tại thời điểm quý Vị tham khảo, biểu mẫu này có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin trong Mẫu văn bản này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.

TÒA ÁN NHÂN DÂN......... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:...../TB-TA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày...... tháng ...... năm......
THÔNG BÁO
TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi:(2)…………………………………………….……....…………..
Nơi cư trú:(3) ...............................................................................................
Nơi làm việc:(4)............................................................................................
Số điện thoại:……...……………; số fax:
Địa chỉ thư điện tử (email): ……………..………………... (nếu có)
Sau khi xem xét đơn khởi kiện của: (5)…………………… và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) về việc yêu cầu Toà án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn khởi kiện)
Xét thấy đơn khởi kiện thuộc trường hợp (6)
Căn cứ vào (7)…………..…. khoản 1 Điều 192 (hoặc khoản 2 Điều 193) và Điều 194 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Toà án nhân dân………………………. trả lại đơn khởi kiện cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) và thông báo cho người khởi kiện được biết.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại với Toà án nhân dân……………… về việc trả lại đơn khởi kiện.


Nơi nhận: THẨM PHÁN
- Như trên; (Ký tên và đóng dấu Tòa án)
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu tại Tòa án.


Họ và tên


Hướng dẫn sử dụng mẫu số 25:

(1) Ghi tên Toà án ra thông báo trả lại đơn khởi kiện; nếu Toà án ra thông báo trả lại đơn khởi kiện là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).
(2), (3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc của người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).
(5) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).
(6) Khi thuộc trường hợp nào quy định tại khoản 1 Điều 192 hay khoản 2 Điều 193 của BLTTDS thì ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện theo trường hợp đó.
(7) Trả lại đơn khởi kiện thuộc trường hợp nào thì căn cứ vào điểm, khoản, điều luật cụ thể đó.
(6) Ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án ở điểm (1).

Khuyến nghị:
  1. Để có thông tin chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung những biểu mẫu mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị tham khảo, biểu mẫu này có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin trong Mẫu văn bản này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.