-->

Mẫu thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

Mẫu thông báo về phiên hợp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:...../TB-TA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng ..... năm......

THÔNG BÁO
VỀ PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, TIẾP CẬN,
CÔNG KHAI CHỨNG CỨ

Kính gửi: (2)…..………………………..……………..…………………
Nơi cư trú: (3) ……………………………………………..……………
Nơi làm việc: (4) …………………………………………………………….
Số điện thoại: …………………; số fax: ………………………………..
Địa chỉ thư điện tử (email): ……………..………………... (nếu có)
Căn cứ vào các điều 205, …..(5), 208 và 209 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số …../……/ TLST-……ngày….tháng…..năm……………………………….
Xét thấy vụ án (6)………………………………………………., Tòa án chỉ tiến hành kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ.
Vì các lẽ trên:
1. Thông báo cho:(7)……….…..............................................…...................
Là:(8)……………………………………………….…trong vụ án biết.
Đúng…..giờ….phút, ngày……tháng……năm………..…………..…….
Có mặt tại phòng số……, trụ sở Toà án nhân dân………………...…….
Địa chỉ: ……………………………………………………….................….
Để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ.
2. Nội dung phiên họp: Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ của các đương sự.
3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong thông báo này để tham gia phiên họp, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Nơi nhận: THẨM PHÁN
- Như trên; (Ký tên và đóng dấu Tòa án)
- Lưu hồ sơ vụ án.

Họ và tên


Hướng dẫn sử dụng mẫu số 30:
(1) Ghi tên Toà án ra thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải; nếu Toà án ra thông báo là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang). Nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).
(2), (3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc của người được thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).
(5) Tùy vụ án không được hòa giải hay vụ án không hòa giải được mà ghi Điều 206 hoặc Điều 207 của Bộ luật tố tụng dân sự.
(6) Ghi cụ thể vụ án thuộc trường hợp nào của các điều 206, 207 của Bộ luật tố tụng dân sự.
(7) Ghi như hướng dẫn tại điểm (2), không phải ghi địa chỉ.
(8) Ghi địa vị pháp lý của người được thông báo trong vụ án (ví dụ: là nguyên đơn, bị đơn…).