-->

Dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Dịch vụ pháp lý đăng ký tạm ngừng kinh doanh do các Luật sư, Chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh khi đang gặp phải khó khăn, nhưng chưa muốn giải thể.

Phạm vi và nội dung công việc do Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everrest thực hiện:
  1. Soạn thảo và hoàn tất hồ sơ tạm ngừng kinh doanh trước khi nộp tới cơ quan chức năng (Công văn xác nhận không nợ thuế, Công văn xin tạm ngừng, Biên bản họp hội đồng thành viên (cổ đông), Quyết định tạm ngừng, các tài liệu khác nếu có);
  2. Thực hiện công việc theo uỷ quyền: Tiến hành nộp, rút, khiếu nại, nhận kết quả hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh; Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo tiến trình xử lý hồ sơ đã nộp; Nhận kết quả tại Cơ quan thuế và Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư;
    Tạm ngừng kinh doanh
    Tạm ngừng kinh doanh
Một số lưu ý của Công ty Luật TNHH Everest đối với khách hàng khi thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh:
  1. Doanh nghiệp chỉ được tạm ngừng tối đa 2 lần, mỗi lần tạm ngừng là 12 tháng. sau khi hết thời gian tạm ngừng doanh nghiệp phải hoạt động trở lại, hoặc nếu không hoạt động thì phải giải thể, chuyển nhượng …
  2. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng, không được xuất hóa đơn hay bất kỳ giao dịch nào khác.