Người sử dụng lao động được tuyển lao động nước ngoài với điều kiện lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Người sử dụng lao động có thể đặt ra những yêu cầu đối với người lao động khi tuyển dụng. Tuy nhiên, việc phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo…giữa những người lao động khi tuyển dụng là trái luật.

Giấy tờ chứng minh lao động kĩ thuật là người nước ngoài bao gồm những văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài mà người lao động nước ngoài đó đã được đào tạo và làm việc.

Người lao động nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam chỉ được thông qua một trong các hình thức đã được quy định cụ thể

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.