Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên thì đủ tuổi đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

Điều kiện kết hôn 1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên...

Độ tuổi được gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự là đủ 17 tuổi

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chưa đủ tuổi kết hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về độ tuổi kết hôn.