-->

Trong trường hợp danh tiếng, chất lượng sản phẩm không phụ thuộc vào đặc tính địa lý nơi sản xuất mà là do bí quyết riêng, thì sản phẩm đó không đủ điều kiện để được đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Trong hoạt động thương mại, cấm hành vi khuyến mại để tiêu thụ hàng hoá kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ con người và lợi ích công cộng khác.