Việc kê khai và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được thực hiện như sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Số thuế giá trị gia tăng đầu ra - Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

Có hai phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là phương pháp khấu trừ thuế GTGT và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT đối với doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn về cách viết hóa đơn giá trị gia tăng...

Luật sư tư vấn về hóa đơn giá trị gia tăng.

Cách tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa khuyến mại

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Căn cứ các quy định nêu trên nếu Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế, sau khi kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc...

Đối với trường hợp phát hành hóa đơn lần 2 của bạn có màu sắc hóa đơn khác với lần 1 vậy trường hợp này ngoài thông báo phát hành hóa đơn bạn còn phải gửi kèm theo hóa đơn mẫu của hóa đơn lần 2

Cá nhân hoạt động th­ương mại một cách độc lập, th­ường xuyên không thuộc đối thượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp có được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hay không.

Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp sử dụng điện có phải đóng thuế giá trị gia tăng không.

Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.d) Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thuế giá trị gia tăng với hàng hóa vãng lại.

Luật sư tư vấn, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp...

Luật sư tư vấn về việc mua và phát hành hóa đơn giá trị gia tăng...

Có hai phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là phương pháp khấu trừ thuế GTGT và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT đối với doanh nghiệp

Quy định mới về thuế, bỏ hướng dẫn nộp Mẫu số 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng.

Theo quy định hiện hành về hóa đơn của Bộ Tài chính, doanh nghiệp chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và ghi nhận chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu trên hóa đơn mua hàng ghi rõ tên, địa chỉ...

Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa và dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân nước ngoài). Doanh nghiệp trong nước phải tính thuế GTGT trên giá trị hàng hóa và dịch vụ bán ra.