Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân bắt buộc yêu cầu phải có số CMND của người được cấp nên trường hợp này công ty bạn dùng CMND chỉ là để hoàn thành thủ tục để đăng kí mã số thuế cá nhân cho người lao động là hợp pháp.