Bộ Luật Hình sự 2015 không có quy định về việc nộp tiền để thay thế cho hình phạt tù khi phạm tội môi giới mại dâm.

Điều 254 Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009 quy định về Chủ nhà nghỉ cho phép, chứa chấp mua dâm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội chứ dâm.