Các hành vi bị nghiêm cấm đối với hoạt động thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử được quy định tại Điều 4 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Các hành vi bị nghiêm cấm đối với hoạt động thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử được quy định tại Điều 4 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Gia đình là tế bào của xã hội, để xã hội ổn định, phát triển thì việc quan tâm và bảo vệ các quan hệ trong gia đình là điều cần phải làm. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của pháp luật được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

Khoản 11 Điều 12 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về những hành vi bị nghiêm cấm.