Điều 8 Luật nuôi con nuôi năm 2010 quy định điều kiện nhận nuôi con nuôi

Người được nhận làm con nuôi phải là trẻ em dưới 16 tuổi. Trong một số trường hợp đặc biệt có thể nhận con nuôi từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.