Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh) để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Người nhận con nuôi trực tiếp nộp hồ sơ của mình và của người được nhận làm con nuôi cho Cục Con nuôi. Nếu có lý do chính đáng không thể trực tiếp nộp thì có thể ủy quyền cho người thân thích hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức bảo đảm, có dấu niêm phong hợp lệ.
  2. Cục Con nuôi kiểm tra, thẩm định hồ sơ.
  3. Cục Con nuôi chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi về Sở Tư pháp để trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định
  4. UBND cấp tỉnh ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.
  5. Sau khi có quyết định của UBND cấp tỉnh, Sở Tư pháp thông báo cho người xin nhận con nuôi đến Việt Nam để nhận con nuôi.
  6. Sở Tư pháp đăng ký việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch và tổ chức lễ giao nhận con nuôi tại trụ sở Sở Tư pháp.
  7. Bộ Tư pháp chứng nhậ