-->

Thông báo khẩn: Tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng

Tổng cục Thuế vừa có Thông báo 5590/TB-TCT về kế hoạch tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng, hệ thống quyết toán thuế thu nhập cá nhân Online, hệ thống dịch vụ thuế điện tử.

Theo đó, tạm dừng các ứng dụng trên từ 17 giờ 00 Thứ 6 ngày 23/9/2016 đến hết 24 giờ 00 Thứ 7 ngày 24/9/2016.

Việc tạm dừng này nhằm phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Tổng cục Thuế thông báo như trên là để người nộp thuế được biết và chủ động thu xếp thời gian thực hiện khai thuế qua mạng trước và sau thời gian hệ thống tạm dừng.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:5590/TB-TCT

Hà Nội, ngày21tháng09 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KHAI THUẾ QUA MẠNG, HỆ THỐNG QUYẾT TOÁN THUẾ TNCNONLINE, HỆ THỐNG DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ ĐỂ PHỤC VỤ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

Tng cục Thuếsẽ tạm dừng hệ thng Khai thuếqua mạng, Hệ thng Quyết toán thuế TNCNonline, Hệ thống dịch vụ thuế điện tử để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thuế và quản lý thuế, thời gian cụ thể như sau:

STT

Tên ứng dụng

Lịch dừng ứng dụng

1

Hệ thng Kê khai qua mạng (https://nhantokhai.gdt.gov.vn)

Tạm dừng hoạt động từ 17h00 ngày 23/9/2016 đến 24h00 ngày 24/9/2016

2

Hệ thng Quyết toán thuếTNCNonline (https://tncnonline.com.vn)

Tạm dừng hoạt động từ 17h00 ngày 23/9/2016 đến 24h00 ngày 24/9/2016

3

Hệ thng Dịch vụ thuếđiện tử (https://thuedientu.gdt.gov.vn)

Tạm dừng hoạt động từ 17h00 ngày 23/9/2016 đến 24h00 ngày 24/9/2016

Ngoài thời gian trên, các hệ thống ứng dụng vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và chủ động thu xếp thời gian thực hiện khai thuế trước và sau thời gian hệ thống tạm dừng./.


Nơi nhận:
- Cục Thuế các tỉnh/thành phố;
- Vụ KK, DNL, TVQT, TTHT, TNCN (để phối hợp thực hiện);
- Website ngành Thuế;
- Các TVAN (để thực hiện);

- Lưu VT, CNTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn
Đại Trí