Tách xưởng hay tách chi nhánh?

Luật sư tư vấn về việc thành lập chi nhánh...

Hỏi:Hiện tại tôi đã có công ty chính rồi, bây giờ tôi muốn tách ra, và giờ đang thắc mắc về khái niệm tách chi nhánh với tách xưởng, ưu khuyết điểm của nó, tôi nên tách xưởng hay tách chi nhánh, trên phương diện pháp luậtthuế thì cả hai thứ đó có những đặc điểm gì? (Vũ Hoàng - Hải Phòng)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, anh/chị phải xem xét xem công ty anh/chị là thuộc loại hình doanh nghiệp nào, vì chỉ có công ty TNHH và công ty Cổ phần mới có quyền được tách doanh nghiệp.

Tách doanh nghiệp được quy định chi tiết tại điều 193:"1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.2. Tách công ty có thể thực hiện theo mộttrongcác phương thức sau đây:a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứngvớigiá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.3. Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứngvớiphần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.4. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty quy định tại điểm a khoản này.5. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác".

Theo pháp luật hiện hành thì không có quy định nào quy định về tách xưởng như anh/chị đã hỏi nên chúng tôi không thể tư vấn thêm về vấn đề này được.

Dựa vào những thông tin anh/chị đã cũng cấp, nếu công ty anh/chị là công ty TNHH hoặc công ty Cổ phần thì anh/chị được quyền tách doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2014.

Thứ hai, sau khi đã tách doanh nghiệp thì anh/chị phải thực hiện pháp luật về thuế quy định tại Khoản 2, Điều 16, thông tư số 80/2012/TT-BTC:"2. Tách doanh nghiệp;a) Đối với doanh nghiệp bị tách:Trường hợp sau khi tách, doanh nghiệp bị tách có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế trong thời hạn là 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ gồm:- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định tách doanh nghiệp;- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế.Trường hợp điều chỉnh thông tin đăng ký thuế làm phát sinh thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế theo quy định.b) Đối với doanh nghiệp được tách:Doanh nghiệp được tách phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định tách doanh nghiệp và chậm nhất không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký mới doanh nghiệp".

=> Khi tách doanh nghiệp thì doanh nghiệp mới phải đi đăng kí doanh nghiệp, công ty tách và công ty bị tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm vềcác khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác. Ngoài ra, công ty mới phải thực hiện thủ tục đăng kí về thuế với cơ quan thuế khi có quyết định tách doanh nghiệp và chậm nhất là 10 ngày kể tử ngày nhận được Giấy chứng nhân đăng kí kinh doanh.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.