Bộ luật lao động năm 2012 quy định việc giao kết hợp đồng phải tuân thủ hai nguyên tắc cơ bản sau: nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực; nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định

Trường hợp ký kết hợp đồng lao động mùa vụ có thời hạn dưới 3 tháng thì công ty bạn không cần đóng bảo hiểm xã hội cho những người lao động đó

Nếu một website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến cho từng hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể được giới thiệu trên website đó, thì các thông tin giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ và các điều khoản liên quan được xem là thông báo về đề nghị giao kết hợp đồng

Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động