-->

Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường...

Cửa hàng kinh doanh vật tư điện lạnh có thể hoạt đông theo hình thức kinh doanh hộ gia đình. Thủ tục, trình tự, hồ sơ cần thiết đăng kí kinh doanh được qui định tại Điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 16.09.2015 về đăng kí doanh nghiệp.