Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định khi hết thời hạn sử dụng đất .