Những bất cập của BLDS 2005 liên quan đến lãi suất trong đó có lãi suất cơ bản được thi hành trong suốt một thời gian dài đã được Bộ luật dân sự năm 2015 thay thế, đã bỏ quy định lãi suất cơ bản.

Có 02 hình thức nghỉ dưỡng sức tương ứng với 02 mức hưởng dưỡng sức.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn cách khởi kiện khi công ty không trả tiền bảo hiểm xã hội.

Ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp...

Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4...

Việc bên vay có phải chịu trách nhiệm gì không còn phụ thuộc vào quyết định, bản án của Tòa án. Trường hợp xấu nhất có thể xảy đến là bên vay phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Hai anh chị vẫn đang là vợ chồng hợp pháp vì thế chị và anh phải chịu trách nhiệm liên đới đối với những giao dịch do một bên thực hiện.

Bên cho vay không được yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn...

Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:a) Mức hưởng một tháng bằng ...

Khi hỏi thì bên cơ quan BHXH trả lời rằng trường hợp của tôi đang bị treo do đóng bảo hiểm dưới 1 năm vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi như vậy bây giờ giải quyết như thế nào?

Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục kiện doanh nghiệp trong trường hợp cá nhân cho doanh nghiệp thuê tài sản nhưng không được thanh toán.

Người sử dụng đất sẽ phải nộp tiền sử dụng đất bằng với mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp, phải trả tiền đối với phần chênh lệch đó và không được nhận lại ruộng khác nữa.

Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hằng năm thì không được chuyển nhượng, mà chỉ được chuyển nhượng tài sản gắn liền gắn với đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 Luật Đất đai năm 2013.

Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Luật sư tư vấn về việc không trả tiền chơi "họ" có phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...

Trường hợp thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước thì việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện khi có một trong các trường hợp sau đây: Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn;...