-->

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh...

giấy phép kinh doanh