Khi đủ điều kiện thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai thì người sử dụng đất được quyền cho thuê đất mà không phụ thuộc vào điều kiện của người đi thuê.