Đoàn thanh tra và thanh tra viên đất đai khi tiến hành thanh tra có quyền hạn: yêu cầu cơ quan nhà nước, người sử dụng đất và các đối tượng khác có liên quan cung cấp tài liệu và giải trình những vấn đề cần thiết cho việc thanh tra...

Trong các cuộc Thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch hàng năm Thanh tra xây dựng Sở Xây dựng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản đối với Ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện hay không?