Trong trường hợp của anh trai bạn, do không phải là vợ chồng nên tài sản tạo dựng được trong quá trình chung sống là tài sản thuộc sở hữu chung theo phần.

Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản...