Thủ tục hành chính trong việc cho thuế đất được quy định tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014.