Phát hiện tem, nhãn giả mạo chưa được gắn lên sản phẩm nhưng có đủ căn cứ để xác định rằng tem, nhãn, vật phẩm đó sẽ được gắn lên sản phẩm để đưa ra thị trường thì cũng bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.

Nếu phát hiện tem, nhãn hoặc vật phẩm mang nhãn hiệu chưa được gắn lên sản phẩm nhưng có đủ căn cứ để xác định rằng tem, nhãn, vật phẩm đó sẽ được gắn lên sản phẩm để đưa ra thị trường thì cũng bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.