-->

Studio ảnh có địa điểm kinh doanh cố định, không thuộc một trong các hình thức kinh doanh độc lập thường xuyên không phỉa đăng ký kinh doanh.