Luật sư tư vấn về việc có được sinh hoạt Đảng khi đang trong quá trình điều tra...