Luật sư tư vấn về hộ kinh doanh cá thể...

Công đoàn là tổ chức của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, có nhiệm vụ chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Việc thành lập công đoàn là hoàn toàn tự nguyện không phải là sự bắt buộc về mặt pháp lý đối với doanh nghiệp. Đó là quyền của người lao động.

Người lao động là người Việt Nam làm việc trong doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, không ai kể cả người sử dụng lao động có quyền hạn chế quyền của họ.

Hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên thì bắt buộc phải lập nội quy lao động bằng văn bản

Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn.