Điều 60 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn

Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố như hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng, công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung.

Tài sản chung vợ chồng được xác định theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Mảnh đất này không có căn cứ cho rằng đây là tài sản riêng của chồng chị, thế nên đây sẽ là tài sản chung và khi có yêu cầu phân chia nguyên tắc là chia đôi

Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Tài sản chung vợ chồng được xác định theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Ttrong trường hợp yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung thì mỗi bên đều phải chịu án phí theo mức tương ứng với phần giá trị tài sản mà họ được chia.

Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

nếu bên phía nhà chồng chị xây cửa chính và cửa số trên chính tường nhà chung thì bên phía nhà chồng chị bạn phải được sự đồng ý của chị bạn, nếu không chị bạn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho chị bạn

Tài sản chung vợ chồng được xác định theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Sau khi ly hôn tài sản chung , tài sản riêng và các khoản nợ chung của vợ chồng sẽ được chia như thế nào?

Thủ tục phân chia tài sản chung, tài sản riêng hình thành trước và trong thời kỳ hôn nhân, quy định của pháp luật khi thực hiện phân chia tài sản sau khi ly hôn.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân

Tài sản mà chị có trước thời kỳ hôn nhân thuộc tài sản riêng của vợ (chồng). Vì thế số tiền chị gửi ngân hàng trước khi kết hôn và lãi của số tiền đó sau này là thuộc tài sản riêng của chị.

Nguyên tắc phân chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn được quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Tài sản chung của vợ chồng (TSC) gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.