Người thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không có quyền chuyển nhượng hay ủy quyền sử dụng đất cho thuê, nhưng được phép bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.