Người quản lý Doanh nghiệp có thể là chủ Doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty... những người có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trường hợp khởi kiện người quản lý của doanh nghiệp: Vi phạm quy định tại Điều 71 của Luật doanh nghiệp 2014; Không thực hiện đúng và đầy đủ hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật ;... và một số nội dung khác.

Điều 71 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên và người quản lý khác

Người quản lý công ty gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc..., cá nhân khác quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ của công ty.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý doanh nghiệp được quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn mười năm đối với động sản, ba mươi năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu...

Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước bao gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

Người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thoả thuận cử ra.

Trong trường hợp người lập di chúc có để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho một người đã được chỉ định trong di chúc quản lý

Quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản thừa kế được quy định tại Điều 639 và Điều 640 Bộ luật Dân sự năm 2005

Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Khi bà mất, mẹ bạn là người quản lý di sản nên việc mẹ bạn đứng tên sổ đỏ mảnh đất này không mang ý nghĩa mẹ bạn được sử dụng toàn bộ mảnh đất, trừ trường hợp khi ông bạn mất có để lại di chúc cho mẹ bạn đứng tên cả mảnh đất này