-->

Người lao động không làm đủ thời gian làm việc bình thường (08 giờ/ngày) nên sẽ không căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng trên tháng quy định tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP.