Chức danh Giám đốc của chồng bạn chính thức bị miễm nhiệm thì cần Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản. Nếu hội đồng quản trị của công ty chồng bạn làm đúng các quy trình trên là đúng các quy định của pháp luật.