-->

Trường hợp của anh (chị) diện tích ghi trên giấy tờ không thay đổi, nhưng có sự thay đổi về vị trí, ranh giới miếng đất, do pháp luật lại không quy định cụ thể về trường hợp này, nên hai bên có thể tự thỏa thuận với nhau hoặc nhờ cơ quan công quyền giải quyết.