Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Trường hợp của anh (chị) diện tích ghi trên giấy tờ không thay đổi, nhưng có sự thay đổi về vị trí, ranh giới miếng đất, do pháp luật lại không quy định cụ thể về trường hợp này, nên hai bên có thể tự thỏa thuận với nhau hoặc nhờ cơ quan công quyền giải quyết.