-->

Điểm a khoản 1 Điều 159 Luật đất đai năm 2013 quy định về người nhận quyền sử dụng đất.