Điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistic được quy định tại Điều 6 Nghị định số 140/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistic.