-->

Các trường hợp giám định suy giảm khả năng lao động từ sau 01/01/2016 đều áp dụng các quy định Luật BHXH 2014.