Người lao động sau khi ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng mà muốn nghỉ việc thì người lao động phải thông báo trước cho người sử dụng lao động và phải được người sử dụng đồng ý bằng văn bản.

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.