Trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ

Phải thanh toán hết nghĩa vụ tài sản của người để lại di sản thì việc chia thừa kế mới được thực hiện.

Trường hợp vợ vay tiền vì mục đích cá nhân, không phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình thì chồng không có nghĩa vụ phải thanh toán khoản nợ đó.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

Điều 71 Luật thi hành án dân sự 2008 quy định về các biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Theo Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Khi nam công dân đi nghĩa vụ quân sự, công việc sẽ được tạm hoãn theo quy định của pháp luật lao động.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Lao động nữ mang thai;b) Lao động nữ sinh con;c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp người đại diện theo pháp luật không tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty không.

Khi giải thể doanh nghiệp thì các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự được quy định tại khoản 5 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn nghĩa vụ chi trả khoản nợ khi ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trả nợ khi ly hôn.

Doanh nghiệp bị giải thể cần ưu tiên thanh toán lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động, sau đó đến nợ thuế và các khoản nợ khác.

Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự : Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết...

Các khoản nợ được thanh toán: Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; Nợ thuế; Các khoản nợ khác.

Việc sáp nhập công ty của các anh (chị) vào công ty khác (công ty nhận sáp nhập), sẽ đồng thời chấm dứt sự tồn tại pháp lý của công ty các anh (chị) và phát sinh trên công ty nhận sáp nhập.

Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định các nghĩa vụ được xác định là nghĩa vụ tài sản chung của vợ chồng

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về xác định trách nhiệm liên đới của vợ, chồng.