Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ với con chung trong thời kỳ hôn nhân và sau ly hôn có gì thay đổi? Đây là vấn đề được rất nhiều người thắc mắc

Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân...

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp cấp dưỡng cho con khi không trực tiếp nuôi con.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người không trực tiếp nuôi con.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp trách nhiệm cấp dưỡng đối với người không trực tiếp nuôi con.