-->

Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

Vợ, chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp xác định cha con.

Luật sư tư vấn hôn nhân và gia đình...

Hợp đồng chuyển nhượng đất của bạn không thực hiện việc công chứng thì hợp đồng đó có thể bị tuyên vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức của hợp đồng.

Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định quyền yêu cầu giải quyết ly hôn