-->

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp không sử dụng hung khí để gây thương tích cho người khác thì có được hưởng án treo không.