Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Khi kí hợp đồng lao động thì phụ lục của hợp đồng cũng có hiệu lực.

Khi người bán nhà thực hiện hành vi trong lúc không tỉnh táo thì giao dịch mua bán đó vô hiệu.