Trường hợp Đất sử dụng trước 1975 có được chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 không? Và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Học sinh, sinh viên là con thương binh không thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập mà thuộc đối tượng được miễn học phí, không phụ thuộc vào việc bố họ còn sống hay đã mất.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục hưởng trợ cấp mai táng phí và tuất từ trần cho thân nhân người có công với cách mạng để quý vị tham khảo.

Theo quy định tại nghị quyết số 01/2000/NQ- HĐTP quy định gia đình có công với cách mạng cũng có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo được áp dụng đối với học sinh, sinh viên là:a) Con của người có công với cách mạng quy định tại Điều 1 của Thông tư này (sau đây gọi chung là học sinh) đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non...

Theo quy định của pháp luật thì đối tượng miễn, giảm phí, lệ phí đo đạc địa chính do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định để phù hợp với điều kiện của từng địa phương.