Trường hợp anh (chị) là cổ đông sáng lập của công ty, anh (chị) hoàn toàn có quyền mua số cổ phần biểu quyết công ty đã phát hành.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết trong bao lâu sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông? Và cổ phần ưu đãi hoàn lại có bị chuyển thành cổ phần phổ thông không?

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông căn cứ vào sổ đăng ký cổ đông của công ty để xác định cổ đông có quyền biểu quyết, như: cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết.

Thành viên góp vốn có quyền biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của họ và không có quyền biểu quyết những vấn đề quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Việc thay đổi Điều lệ công ty, được thực hiện dưới hình thức biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo tỉ lệ nhất định, được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp 2015.